REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania z usług oferowanych przez House of Fun z siedzibą zlokalizowaną przy ulicy Gdańskiej 81 w Łodzi.
 2. Przed rezerwacją, osoba jej dokonująca zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem.
 3. House of Fun zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

OGÓLNE ZASADY GRY

 1. Gra trwa maksymalnie 60 min.
 2. Minimalny wiek uczestnika to 16 lat. Osoby młodsze mogą wziąć przystąpić do gry jedynie z dorosłym opiekunem.
 3. Do gry mogą przystąpić grupy liczące od 2 do 5 osób. Każda dodatkowa osoba oznacza dopłatę w wysokości 20 zł.
 4. Na terenie House of Fun obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 5. House of Fun zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do gry osób będących pod wyraźnym wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
 6. W razie umyślnych zniszczeń wyposażenia pokoju uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.
 7. Zabrania się stosowania rozwiązań siłowych oraz wchodzenia na meble lub elementy wyposażenia pokoju.
 8. Przebieg gry jak i cały obiekt House of Fun jest monitorowany. Zgromadzone materiały mogą służyć jedynie do rozstrzygania sporów w przypadku umyślnego dokonania szkód na całym obiekcie House of Fun.
 9. Gra może zostać przerwana jeśli Pracownik House of Fun stwierdzi, że uczestnicy zachowują się w sposób nieodpowiedni (subiektywna ocena pracownika).
 10. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi.
 11. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 12. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

REZERWACJE

 1. Rezerwacja jest wymagana, aby wziąć udział w grze.
 2. Rezerwacji można dokonać poprzez system rezerwacyjny w zakładce „REZERWACJE”, mailowo, telefonicznie lub osobiście na miejscu. Rezerwacja w każdej z tych form zostanie potwierdzona wiadomością e-mail.
 3. Rezerwacja pokoju przez stronę internetową może być dokonana z minimalnym 12 godzinnym wyprzedzeniem względem planowanej godziny rezerwacji. W przypadku, gdy Uczestnik chciałby dokonać rezerwacji z mniejszym wyprzedzeniem lub w innym, niedostępnym na stronie terminie, może tego dokonać mailowo lub telefonicznie.
 4. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych rezerwacja może być anulowana po wcześniejszej weryfikacji przez Pracownika House of Fun.
 5. Pracownik House of Fun może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji.
 6. W celu zachowania właściwego przebiegu gry prosimy o stawienie się na 10 min przed rozpoczęciem zabawy.

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za Rezerwację można dokonać wyłącznie gotówką w House of Fun.
 2. Ceny wskazane na stronie www.houseoffun.com.pl są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Ceny za scenariusze dla Klientów biznesowych ustalane są indywidualnie i zależna m.in. od długości i stopnia trudności scenariusza.
 4. W przypadku Klientów biznesowych płatność za wykupiony scenariusz może być dokonana przelewem na podany na fakturze rachunek bankowy w ustalonym wcześniej terminie.

VOUCHERY

 1. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy na dowolny pokój w House od Fun.
 2. Voucher uprawnia do wejścia do pokoju grupę do 5 osób.
 3. Posiadanie Vouchera nie zwalnia z obowiązku wcześniejszej rezerwacji pokoju.
 4. Jeśli osoba dokonująca rezerwacji posiada Voucher upoważniający do gry, powinna wpisać kod vouchera w odpowiednie pole „Uwagi” w formularzu rezerwacji.
 5. Nie ma możliwości wydłużenia ważności Vouchera.